INFP

Zpět

INFP „Věci musí mít vyšší smysl“

Pokud existuje jediné slovo, které by definovalo tento typ, je to idealista. Jelikož jsou to Introverti s Pocitovým rozhodováním (F), jejich ideály pramení z jejich subjektivní interpretace světa a s těmito ideály pak různým způsobem pomáhají druhým. Mají své vlastní „ kodexy“ pro život a přestože nemají potřebu je sdělovat ani vztahovat na ostatní, sami od sebe přísně vyžadují jejich dodržování. Ale obecně mají tendenci být pohodoví a příjemní. A pokud to není v kontrastu s jejich ideály, raději harmonicky „splynou s davem“, než aby „dělali vlny“. Pokud jim však někdo jejich kodex pošlape, mohou se INFP stát velmi agresivními, často překvapivě pro ostatní i je samotné. Tato tendence může být ilustrována na příkladu matky, která má pocit, že s jejích dítětem se ve škole špatně zachází. Běžně klidná INFP matka pak nenechá kámen na kameni při své honbě za nápravou křivdy a vytvořením lepších podmínek – nejen pro své dítě, ale pro všechny, kterým tato změna pomůže.

INFP muž může být ostatními, obzvlášť „macho“ tradicionalisty, považován za příliš jemného. Jeho obvykle pasivní vystupování a přístup „žít a nechat žít“ , jakkoli je obdivuhodný, postrádá schopnost mít věci pevně v rukou, která je spojována s „mužskostí“. Pokud jsou však ohroženy jeho hodnoty, jeho pohodové chování může ustoupit nepříjemné tvrdosti. Podřízení, přátelé i partneři, kteří nerozumí tomuto rysu, mohou INFP považovat v lepším případě za někoho, kdo vysílá rozporuplné signály – chvíli povolný, chvíli tvrdý. V horším případě, za komplikovaného až melancholického člověka, kterému je těžko rozumět. Když se muž INFP ožení s Extrovertkou, společnost bude jeho partnerku vnímat jako dominantní. Pokud má toto manželství však fungovat, ona se musí rychle naučit, kde jsou meze její „nadvlády“.

Stejné vlastnosti jsou u ženy INFP společensky více přijatelné, dokonce obdivované. Zatímco klidná tvrdohlavost bude muže INFP činit neprůbojného a zatvrzelého zároveň, žena INFP bude respektována pro svou vnitřní sílu. V jejím odhodlání je moc, která ostatním dodává pocit bezpečí.

Jako všichni NF, INFP touží po sebe-identifikaci, sebe-poznání a sebe-definování. „Kdo jsem?“ je jejich nejdůležitější otázkou. Ještě více než ostatní NF však právě INFP nachází ve svých preferencích další materiál a inspiraci pro toto nekonečné zkoumání. Jejich Introverze podporuje sebereflexi, jejich iNtuice je zdrojem jejich vrozeného smyslu pro možnosti, jejich pocitovost (F) ji napovídá jak tento potenciál využít nejen ve svůj prospěch, ale i ve vztazích k ostatním a jejich vnímavost (P) je činní otevřené novým informacím. Není neobvyklé, že se INFP probudí a přemýšlí „Kdo jsem a kam dnes směřuje můj život?“ Existuje mnoho možných odpovědí (N) – „Jsem otec.“, „Jsem manžel.“ , „Jsem učitel.“ a podobně – a také úvaha jak do těchto rolí zapadá služba sobě a ostatním (F). Poté co INFP připustí, že toto jsou zajímavá témata k zamyšlení, vydá se na každodenní cestu do práce nebo do školy a sbírá další informace (P). I když si tyto otázky třeba nepokládá vědomě, téma osobní identity je mu vlastní. A jeho otevřený přístup k životu a reflexe produkují mnohem víc otázek než odpovědí.

Domov i pracovní prostředí INFP bývá „obloženo“ hromádkami věcí, které je třeba udělat – věci k prostudování, žehlení, psaní. Tyto hromádky tam vždy budou. Navíc, v průběhu života porostou s tím, jak se budou rozšiřovat okruhy zájmů a zálib. Pro INFP je lepší se s tím naučit žít, než se trestat za domnělé „selhání“. Obecně jsou rodinné a domácí vztahy spíše uvolněné než striktní: plány se dají vždy flexibilně upravit podle momentálních potřeb ostatních. Uspořádanost a uklizený dům jsou často až druhořadé, na prvním místě je zázemí a lidské teplo. Avšak pokud je očekávána návštěva, INFP se ve snaze nejlépe sloužit ostatním mohou proměnit v perfekcionisty. INFP raději ustoupí, než aby se hádali a vyvolali disharmonii. To však naprosto přestává platit ve chvíli, kdy jsou porušeny „kodexy“. Pak pohodový domov opanují přísná pravidla a řád.

Stejná dynamika platí i pro rodičovství. INFP rodič se může zaměřit na pár pečlivě zvolených hodnot. Pokud jsou ty respektovány, je typicky bezstarostný a vychází vstříc potřebám dětí. Obecně je INFP rodič pozitivní a povzbudivý a děti v něm mohou najít přítele, kterému se můžou svěřit. Pokud má nějaké rodičovské slabosti, budou pravděpodobně spojené s jejich první preferencí, s Introverzí: mohou šetřit s chválou a obdivem, ne proto, že by ho necítili, ale že je pro ně těžké ho vyjádřit, a s jejich poslední preferencí Proměnlivostí: pro kterou nemusí být schopni dát dětem strukturu a řád, který potřebují.

Introverze může INFP trápit i ve vztazích: mají v sobě mnohem více lásky a tepla, než dokážou vyjádřit. Ve všech vztazích kde bude INFP bude růst, podpora a sebe-naplnění pro obě zúčastněné strany, ale někdy může kombinace Introverze a pocitovosti (F) způsobit, že se budou vyhýbat diskusi o některých tématech pokud se bojí, že by vedla ke konfliktům. Tak může INFP, po vnitřní debatě, například dojít k závěru, že je potřeba provést určitou změnu a toho rozhodnutí „vyklopí“ na nepřipraveného partnera. Rozhodnutí, jako třeba změnit zaměstnání nebo si dodělat školu (nebo přimět partnera, aby to udělal), pak může být prezentováno jako konečné a ne jako téma k diskusi. Nic netušící partner tak může být šokován novým rozměrem jejich vztahu, kdy dříve přizpůsobivý, podřizující se INFP projeví sílu, odhodlanost a tvrdost, která přesahuje důležitost věci samotné.

INFP dítě má velkou snahu zavděčit se rodičům – a být za to pochváleno. Obecně jsou něžní a citliví ke světu kolem sebe a často se, stejně jako někteří starší INFP, podřizují na úkor svých potřeb. Pokud toto sebeobětování není oceněno, nebo dokonce kritizováno, může se dítě stát vzdorovitým, nebo příliš sebekritickým a může si každou poznámku brát osobně. Potenciál pro mučednictví se projevuje brzy. INFP dítě může strávit nepřiměřeně mnoho času sněním a zabýváním se svými vnitřními úvahami. Často jsou dobrými studenty a snaží se zavděčit učitelům. Bývají dobří na střední škole a mnohdy vynikají na vysoké. Aby udělali radost druhým – mohou si vybrat obor, který sami nemají moc rádi – a i tak v něm vynikat. Přesto mají INFP tendence k sebepodceňování a sebekritice.

Pro INFP patří rodinné oslavy k podstatným věcem v životě a věnují hodně energie událostem jako jsou narozeniny a jiná výročí. Loajalita a pomoc rodině bude vázat INFP v každém věku a vždy to bude pevná vazba – pokud ne fyzická, tak rozhodně psychická.

Výběr zaměstnání INFP bude odrážet hodnoty, které tvarují i jeho rodinný život a osobní vývoj: čestnost, tvrdá práce, idealismus, citlivost a zájem o druhé. INFP si s sebou do pracovní oblasti ale také přináší svou sebekritiku a perfekcionismus, což může omezovat jejich přirozené nadání. INFP může být vynikající hudebník, nebo skvělý učitel, ale ani když bude zasypán ovacemi, nebude úplně spokojen. Protože se snadno učí, mohou se dostat k oborům, ve kterých budou vynikat akademicky, ale které jim typově nějak nebudou sedět. Dcera inženýra se může pustit stejným směrem, aby potěšila otce – a najít v této kariéře akademickou výzvu – ale jako INFP jí bude technický svět připadat cizí, dravý až nepřátelský. Jako ryba ve vodě se INFP bude cítit v práci, která zahrnuje službu a pomoc lidem: psychologie, vzdělávání, rodinná medicína nebo duchovní práce, jako příklad za všechny. Jakoukoli práci si INFP vybere, musí sloužit jeho vlastním ideálům. Pokud se s nimi neslučuje, bude taková práce INFP vysilovat a stresovat a mohou se v ní stát nepozorní a neproduktivní.

INFP většinou odchod do důchodu vítají, protože se konečně mohou věnovat těm hromádkám věcí, které čekají, aby byli probrány, přeskládány a konečně urovnány. Ve stáří nemají tendenci zvolnit. Svým koníčkům a zájmům se věnují se stejným nasazením, které dříve věnovali dětem a práci. Pokud jejich zaměstnání mělo přísnou strukturu a pevný řád, která odmítají, bude pro INFP důchodový věk požehnáním. Navenek jsou pořád stejně uvolnění, ale uvnitř nepřestávají poslouchat volání do služby lidem – ať svým dětem, vnoučatům, nebo místním organizacím, či celosvětovým otázkám.


Zpět