INFJ

Zpět

INFJ „Je inspirací pro všechny okolo“

INFJ je jemný, soucitný, chápající, avšak občas ho přepadne až extrémní tvrdohlavost. Sílá, která ho pohání, je jeho iNtuitivní vnímání, obrácené dovnitř (I), která generuje nekonečné množství nápadů a možností. Čím introvertnější INFJ je, tím více možností a otevřených konců. Do jeho vnitřního světa inspirace však zasahuje i svět vnější, protože INFJ se cítí povolán ke službě a pomoci lidstvu (F) a to se projevuje v organizované a spořádané formě (J).

S tím souvisí i jeho tvrdohlavost, která je výrazná právě při prosazování jeho humanistických idejí a ideálů. Tento jinak velmi rezervovaný, přizpůsobivý člověk se stává razantním a velmi náročným, pokud bojuje s vnějším světem o uskutečnění svého cíle.

INFJ je snílek. Svými nápady, citlivostí a zájmem o druhé může být příkladem všem ostatním. Je tichý až nenápadný, ale jeho zájem a zaujetí je intenzivní ať jde o cokoli. Téměř ve všech situací, kde se jedná o mezilidské vztahy, od schůze vedení po rodinné setkání, je cítit jeho tichá síla. Přesto má však jeho péče a víra v ostatní své meze, které mohou být nečekaně překročeny. Pro okolí často tyto hranice nejsou zřetelné a nevidí v nich spojitost s ostatními událostmi, proto mohou být pro lidi kolem INFJ frustrující a matoucí.

INFJ často potřebuje Extrovetrní typ, aby mu pomohl vypustit svůj rezervoár vnitřního bohatství. Jinak může být ztraceno, buď pro jeho Introvertní tendenci i pod tlakem jeho organizovanosti a plánovitosti života (J). V přítomnosti Extrovertů se však INFJ snáze pootevře a podělí o své nápady, myšlenky i „pošetilosti“, které obsahují spoustu moudrosti. Přátelé a blízcí INFJ mohou být někdy frustrování tím, kolik nápadů si schovává pro sebe a kolik geniálních myšlenek s nimi nesdílí. Je však zřejmé, že musí respektovat jeho prostor a soukromí, čímž ale nepochybně ochuzují svět.

Přestože se většinou naučí přijímat lásku a náklonnost ostatních, je pro něj těžké ji vyjadřovat a to pro jeho Introvertní sklony. Pro INFJ jsou slova málo významná a povrchní. Z toho plyne jeho málomluvnost a obecně menší potřeba komunikace, která často negativně ovlivňuje jeho vztahy jak v práci, tak v soukromí.

Jako pocitově se rozhodující (F) má žena INFJ výhodu, že její pečující povaha je tradičně asociována s ženskostí. Často však tuto vlastnost nedává najevo (projev Introverze), i když je pro ni charakteristická. V práci a nezřídka i doma si udržuje odstup, takže její citlivost není postřehnutelná, zvlášť pro typy, které si potrpí na vyznání a dokazování citů. Lidé o INFJ ženě často říkají, že je „milá, ale odtažitá“. Cítí to tak, přestože vědí, že se na ni mohou naprosto spolehnout a je tam pro ně vždy, když ji potřebují. INFJ žena má naopak někdy pocit, že je brána jako samozřejmost, což vyplývá z toho, že se neumí příliš hlásit o svá práva a dávat najevo své potřeby. Pokud to však přece udělá, k její povaze to jakoby nesedí a okolí na to často reaguje překvapeně a nevěřícně, což pak samozřejmě INFJ ženu odradí od dalšího pokusu o prosazení svých potřeb.

Naopak muž INFJ má tu nevýhodu, že jeho vlastnosti neodpovídají typickým charakteristikám muže. Aby nebyl považován za slabého, může se zatvrdit a stát se velmi tvrdohlavým, často neadekvátně situaci. Je pak schopen „dělat z komára velblouda“, zvlášť pokud se jedná o otázky „mužnosti“. Toho chování může zastínit fakt, že INFJ (muž i žena) je rezervoár tiché, vnitřní moudrosti a představivosti, která může být inspirací a motivací pro všechny ostatní. Svou pravdu však šíří jen tiše a skromně „spíše perem než mečem“.

Domov je pro INFJ arénou, ve které může dát prostor svému idealismu a lidskosti. Jeho touha po harmonii je tak silná, že někdy vytváří napětí právě svou urputnou snahou ho eliminovat. Raději než v okolí, měl by se zaměřit na potlačování vlastních vnitřních tenzí. Napětí a frustrace z nemožnosti nastolit dokonalou a trvalou harmonii, která je společná všem pocitově se rozhodujícím typům (F), může vést k pocitům viny. Tento velký cíl INFJ, nastolení harmonie a pohody, je zvlášť obtížný i proto, že bývá zřídka artikulován. Touha po harmonii je však neutuchající.

Rodičovství znamená pro INFJ přijetí zodpovědnosti za rozvoj a růst mladé dušičky. Jde příkladem a snaží se využít každou příležitost, aby své děti motivoval a podporoval v rozvoji. Individualita je pro něho důležitá a tak nezáleží na tom, jaké zájmy si děti vyberou a jak odlišné budou od jeho vlastních. Bude jim pomáhat a snažit se jim zabezpečit všechno potřebné k jejich rozvíjení a intelektuálnímu růstu.

Domov i životní styl INFJ se jeví ostatním jako relativně upravený a uhlazený, ale pod povrchem se schovává spousta knih, článků, nebo projektů, na které přijde čas později. Pro INFJ je důležitější, aby domov byl pro všechny stimulující, podporující a motivující, než aby byl naklizený a výstavní. Domov je základnou pro všechny zájmy a aktivity. Téměř všechno má nějaký význam a symboliku, zřídka se věci vyhodí. INFJ má představu, že se jednou bude věnovat všem těm prozatím odloženým knihám, věcem a pokladům, které zatím čekají na své objevení. Tato představa však většinou zůstane jen fantazií.

INFJ bývá spokojené dítě. Až na občasnou tvrdohlavost mají rádi pohodu, jsou obecně zvídavé a prahnou po informacích, což z nich dělá dobré studenty. Rodiče, zvláště Extroverti, mohou být překvapeni, jak spokojené je jejich dítě a jak si vystačí samo. Trochu je však znepokojuje jejich „denní snění“. INFJ dítě většinou považuje školu za celkem zábavnou a uspokojující. Díky své Introverzi a iNtuici mají raději předměty abstraktní a teoretické, ale ve snaze udělat radost rodičům a učitelům (F), dobře prospívají téměř ve všem. Učení obohacuje mysl a INFJ brzy pochopí, že jeho mysl je branou do světa.

Rodinné události jsou pro INFJ příležitostí k učení a poznávání a proto se jich účastní rád. Je však velmi citlivý na napětí v rodině a má tendenci si ho brát osobně, nebo se dokonce obviňovat za problémy, které nezavinil. Pokud jsou rodinná setkání zdrojem napětí, začne se jim vyhýbat a dokonce se jich obávat. Pokud ale přináší radost a jsou naplněna přátelstvím a pospolitostí, bude je pokládat za velmi vítané, ale jeho účast na nich bude i tak spíše pasivní.

Kde je INFJ, tam je i práce, zvlášť pokud nabízí možnost se přiučit a růst. Jako nadřízený se INFJ upřímně zajímá o práci svých lidí i o ně samé. Přestože nechválí na každém kroku, vnitřně je na úspěchy ostatních velmi hrdý a je otevřený jejich snahám o sebezdokonalování. Obecně je ochotný pomáhat lidem v dosahování jejich cílů a pracuje na realizaci svých. Největší překážkou v práci je pro INFJ napětí a konflikty v mezilidských vztazích. A nejlépe se cítí v situacích, které podporují jeho růst.

Zralost, která přichází s léty, může INFJ přinést trochu zvolnění a dát mu svobodu, kterou potřebuje pro své sny a ideály. Snění, fantazie, teoretizování, studium, nebo pouhé pozorování hvězd mu dodává energii a nechává vyplout na povrch jeho kreativitu. Také si s věkem může dovolit shodit ze svých ramen něco málo ze strastí a problémů celého lidstva, které na nich celý život nese. To je však pro tento typ (který si vzhledem ke svým unikátním kombinacím preferencí, nechává nakládat na sebe břemena celého světa) velmi těžké. Ale pokud se mu to podaří, neskutečně se mu uleví.

Mezi slavné INFJ patří např. Thomas Jefferson (jehož idealismus a kreativita výrazně přispěli k formování Ústavy, přestože jeho vlastní aristokratické hodnoty byly rozdílné), či Sigmund Freud (jež zasvětil svůj život pomoci lidem (F) a obohatil psychologii o svou revoluční teorii (N)).


Zpět